مقررات ملّی ساختمان

مقررات ملی ساختمان، در واقع یک شیوه نامه است که در آن موارد فنی، اجرایی و حقوقی الزامی در طراحی، نظارت و اجرای هرگونه عملیات ساختمانی آورده شده است. رعایت تمامی این ها الزامی و عدم رعایت تبعات سنگینی برای متخلفان دارد؛ بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان این مقررات در راستای احترام به حقوق شهروندان و بهره برداران تدوین شده است. 

BARIPOUR Consulting & Developing group