اگر همچنان نمی دانید بر روی چه چیزی سرمایه گذاری کنید، به آینه خوب بنگرید. آنچه در طول زمان شما را یاری می کند خودتان هستید. پس با آموزش روی خودتان حساب باز کنید.

BARIPOUR Consulting & Developing group

آموزش های تخصصی

بدون شک، آموزش یکی از حلقه های مفقوده صنعت ساختمان ایران است. آنچه در سطح تئوری و دانشگاهی تدریس می شود، برای ورود به فضای تخصصی اجرا کافی نمی باشد. از سوی دیگر اکثر کارفرمایان و دستاندرکاران صنعت ساختمان نیز، به دنبال استفاده از افراد با تجربه و کارآمدتر هستند؛ لذا ورود به بازارکار، پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه، به یک معضل اساسی مبدل شده است. از سوی دیگر پیچیدگی و درهم تنیدگی مسائل فنی، اجرایی و حقوقی باعث شده تا کسب تجربه برای رسیدن به سطح دانش فنی و اجرایی کافی نباشد. لذا یکی از اهداف و خدمات این مجموعه، ارائه خدمات آموزشی کاربردی-حرفه ای برای نیل به این هدف والا می باشد. 

 

www.Baripour.com
دوره های آموزشی این مجموعه به صورت حضوری و غیرحضوری (online/offline) برگزار می گردد.

دوره های حرفه ای

 • حقوق مهندسی
 • مهندسی ارزش
 • مقررات ملی ساختمان
 • مبانی قراردادهای ساختمانی
 • مبانی قراردهای پروژه های عمرانی
 • متره، برآورد و تهیه صورت وضعیت
 • اصول تخریب، گودبرداری و سازه های نگهبان
 • صفر تا صد اجرای ساختمان ها
 • اصول و مبانی نظارت و گزارش نویسی
 • اصول و مبانی HSE در صنعت ساخت

دوره های آمادگی آزمون های تخصصی

 • دوره های تخصصی آمادگی آزمون نظام مهندسی
 • دوره تخصصی آمادگی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری