قوانین و مقررات

قوانین و مقررات از جمله مواردی هستند که برای هر فرد ایجاد مسئولیت می کنند. پایبندی به قوانین و مقررات یکی از مهم ترین وظایف اشخاص در جامعه است.

” جهل به قانون رافع مسئولیت نیست!”

این یعنی هرکس در هر جایی باید نسبت به مسئولیت های خود مطلع باشد چرا که در صورت نقض قوانین و تخطی از مسئولیت ها می بایست پاسخگو باشد.